Quỹ đầu tư bất động sản được hoạt động từ 15/9 tới

Quỹ không

được cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, tổng các khoản vay

không vượt quá 5% giá trị tài sản ròng.

Đây là nội dung chính trong Nghị

định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

chứng khoán được Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 15/9

tới.

Theo đó, Quỹ đầu tư bất động sản phải đảm bảo tối thiếu 65% giá trị

tài sản ròng được đầu tư vào bất động sản. Bất động sản phải được nắm

giữ trong thời gian tối thiểu là 2 năm kể từ ngày mua.

Bên cạnh đó, Quỹ phải đảm bảo tối đa 35% giá trị tài sản được đầu tư

vào tiền và các công cụ tương đương tiền, giấy tờ có giá, chứng khoán

niêm yết, chứng khoán giao dịch, trái phiếu Chính phủ. Tài sản của quỹ

đầu tư bất động sản phải được lưu ký tại ngân hàng giám sát.

Nghị định cũng quy định Quỹ đầu tư bất động sản không được cho vay

hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, tổng các khoản vay không vượt

quá 5% giá trị tài sản ròng, 10% vào chứng khoán phát hành của một nhóm

công ty, không quá 10% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một tổ

chức.

Bất động sản mà Quỹ được đầu tư gồm: Bất động sản được phép đưa vào

kinh doanh theo quy định của pháp luật; là nhà, công trình xây dựng đã

hoàn thành. Nếu là công trình đang xây dựng dở dang thì phải bảo đảm đã

có Hợp đồng giao dịch với khách hàng có thể bán được hoặc sử dụng được,

dự án phải được thực hiện đúng tiến độ, không phải là đất chưa có công

trình xây dựng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *